Waarom Handhaving Nederlandse Gemeenten?

Een visie op Hoogwaardig Handhaven binnen de sociale diensten blijkt broodnodig om oneigenlijk gebruik van bijstandsgelden, het hoofd te bieden in een tijd waarin bezuinigd wordt op de sociale zekerheid.

Na de invoering van de Participatiewet is elke Gemeente in Nederland volledig verantwoordelijk voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen.
De economische recessie en de rijksbezuinigingen trekken een grote wissel op ons lokaal beleid. 
Wij als Handhaving Nederlandse Gemeenten, verwachten dat de instroom van nieuwe bijstandscliënten groot zal zijn, gelet op de maatregelen van het kabinet. 
Door de verslechterde economie worden steeds meer mensen werkloos en komen ook meer mensen in de bijstand terecht. 
Daarnaast is het nog maar de vraag hoeveel mensen, bij de huidige economische neergang, snel weer zullen uitstromen.
 De gemeenten en sociale diensten, zullen dan ook alle zeilen moeten bijzetten om eventuele financiële tegenvallers op te vangen en om de mensen met de zwakste schouders te ontzien.

Als HNG, de organisatie die in Nederland het oneigenlijke gebruik van bijstandsgelden, professioneel bestrijdt, hebben wij weinig invloed op de economische conjunctuur. 
Desondanks kan HNG veel invloed uitoefenen op de omvang van uw klantenbestand, door er voor te zorgen, dat alleen diegenen in de bijstand zitten en blijven die er ook daadwerkelijk in thuis horen, waardoor het draagvlak onder de burgers voor bijstandsverstrekking wordt vergroot.


Met ander woorden: rechtmatig handhaven, op het juiste moment en op de juiste plaats, kan uw organisatie veel geld besparen en het begrip en het rechtvaardigheidsgevoel bij de burgers vergroten.

Met onze projecten op het gebied van Hoogwaardig Handhaven realiseren wij voor uw organisatie de juiste balans tussen preventief en repressief beleid, middels een beproefde integrale aanpak van fraudepreventie en frauderepressie.
Met ons handhavingbeleidsplan willen wij bereiken dat de ingezette kwaliteitsverbetering op het brede gebied van handhaving wordt ingezet, waarbij het accent komt te liggen op resultaat gericht controleren en het versterken van handhaving binnen de keten van werk en inkomen.

Wij zorgen ervoor dat cliënten, binnen uw organisatie, meer dan nu waarschijnlijk het geval is, de wet- en regelgeving uit zichzelf zullen gaan naleven. 
Wij als HNG, zullen ons ervoor in zetten om te zorgen dat uw organisatie een prominente plaats krijgt binnen elke fase van het uitkeringsproces.